https://www.azmakala.com/components/com_adsmanager/images/default.gifاتوکلاو

اتوکلاو

اتوكلاو از جمله تجهیزات آزمایشگاهی است كه براي سترون سازي به كار مي رود.سترو ن سازي به معناي نابودي يا حذف همة اشكال حيات ميكروبي شامل اسپورها در مواد غيرمتحرک از طريق روش هاي فيزيكي،شيميايي يا با استفاده از بخار است. اين دستگاه همچنين به نام استريل كننده شناخته شده است. استريليزاسيون بايد به عنوان گروهي از فرآيندهاي مرتبط بسيار مهم براي انجام خدمات بهداشتي(استريليزاسيون مواد، محيط كشت و دستگاه ها) مطابق با شرايط سخت گندزدايي درنظر گرفته شود.  

 

آزماکالا انواع مدل های به روز اتوکلاو را به همراه مشخصات فنی و شرکت های ارائه دهنده تجهیزات آزمایشگاهی(تولید کنندگان ایرانی و واردکنندگان اصلی) جهت آگاهی سریع از قیمت و اخذ پیش فاکتور معرفی می کند و به خریداران جهت خرید موفق مشاوره و راهنمایی رایگان می دهد.


اتوکلاو آزمایشگاهی| خرید و فروش اتوکلاو آزمایشگاهی| otoclove| قیمت اتوکلاو| ایران تولید| استریل لوازم| اتوکلاو ایرانی| 

اصول عملكرد و کاربری

اتوكلا وها با استفاده از خواص ترموديناميك آب به عنوان يك مادة خالص، كار مي كنند. در شرايط طبيعي(در سطح دريا و فشار يك اتمسفر) آب(در فاز مايع) مي جوشد و در 100°C به بخارتبديل مي شود فاز گازي. اگر فشار كاهش يابد، در دماي پايين تر و اگر فشار افزايش يابد، در دماي بالاتر مي جوشد.

با كنترل فشار بخار آب، دماي اتاقك اتوكلاو ممكن است به دماهاي بالاتر از °100 يا برعكس با كنترل دما به فشاري بيشتر از فشار اتمسفر برسد. اتوكلاوها از بخار اشباع تحت فشار با كيفيتي بيش از 98 % براي انتقال انرژي حرارتي به مواد و وسايلي كه نياز به استريليزاسيون دارند،استفاده مي كنند. به طور معمول، اين روش به نا م هاي استريليزاسيون بخار يا حرارت مرطوب شناخته شده است. از اين روش بيشتربه علت مؤثربودن، سرعت بالا و هزينة پايين استفاده مي شود. از آنجا كه همة مواد را نمي توان با حرارت مرطوب استريل كرد، براي اين گروه از مواد روش هاي جايگزين طراحي شده است. در آزمايشگاه، به منظور انجام فرآيندهاي استريليزاسيون از اتوكلاوهاي بخار و فور با حرارت خشك بدون رطوبت استفاده مي شود.

كاربري اتوكلاو

باتوجه به نوع و ميزان اتوماسيون دستگاه بعضي روش ها متفاوت خواهدبود:

1-اطمينان حاصل نماييد كه سيستم ثبت دستگاه، دارای فرم ها ياكاغذ مورد نياز براي مستند نمودن چرخة استريليزاسيون است.مواد مصرفي(جوهر ، فرم و غيره) را فراهم كنيد.

2- اتوكلاو را روشن كنيد.

3- در اتوكلاو را بازكنيد. در اتوكلاوهاي با حجم زياد، اين فرآيندبه صورت الكترومكانيكي و در اتوكلاوهاي متوسط و كوچك اغلب دستي انجا م مي شود.

4- سبدها يا ظرف هاي استريليزاسيون كه حاوی مواد از قبل آماده شده(تميز، شسته، خشك، طبقه بندي و بسته بندي شده) است را مطابق با دستورالعمل هاي نحوه چیدمان توصيه شده توسط سازنده، در داخل اتاقك استريليزاسيون قراردهيد.

5- در اتوكلاو را ببنديد.

6- چرخة استريليزاسيون مورد نياز را بسته به نوع موادي كه استريل مي شوند، انتخاب كنيد. به طور معمول دكمة متناسب با چرخة موردنياز فشار داده مي شود كه به طور خودكار چرخة برنامه ريزي شده را آغازمي كند. از اين لحظه به بعد، فرآيند به روش زير ادامه مي يابد.

الف) فرآيند قبل از چرخه آغازمي شود. در اين مرحله،چرخه هاي كوتاه متناوب تخليه و تزريق بخار به داخل اتاقك استريليزاسيون انجام مي شود؛ بنابراين، هوا از اتاقك خارج و بسته هاي محافظ مواد استريل مي شوند.

ب) با حذف هوا، پرشدن و افزايش فشار اتاقك استريليزاسيون آغازمي شود. در اين زمان، بخار در تماس با اقلامي است كه استريل مي شوند و فرآيند انتقا ل گرما بين بخار با دماي بالا و اقلام آغاز مي شود. با انتقال انرژي گرمايي، بخشي از بخار در لايه هاي بيروني بسته بندي به مايع غليظی تبديل شده و هم زمان حجم آن به طور قابل ملاحظه ای کاهش می يابد. درنتيجه، بخار بيشتري می تواند داخل اتاقك استريليزاسيون و حتي داخل بسته هاي اقلام شود.بخار در نهايت اين بسته ها را به طور كامل احاطه مي كند و فشار و دما تثبيت مي شوند.

ج) شمارش معكوس براي تكميل استريليزاسيون با توجه به نوع وسايل يا مواد شروع مي شود. هرچه دما و فشار بيشتر باشد، زمان مورد نياز براي استريليزاسيون كمتر است. د) هرگاه زمان استريليزاسيون برنامه ريزي شده پايان يابد،فرآيند پس از آن آغا زمي شود. اين فرآيند شامل كاهش فشار اتاقك است كه معمولاً با كمك سيستم تخليه و خشك سازي فراهم می گردد و با انتقال گرما از محافظ بيروني به اتاقكاستريليزاسيون انجام می شود. پس از كاهش فشار، دماي مورد نياز براي تبخير مايع باقي مانده كه ممكن است روي اقلام در طي كاهش فشار تشكيل شده باشد، حاصل مي شود. خلأیی به ميزان 10 % فشار اتمسفر ايجاد مي شود که براي مدتی ثابت می ماند. زمانی که مايعات استريل مي شوند، خلأ ايجاد نمي شود و براي جلوگيري از جوشيدن مايعات داخل ظرف هاي اتوكلاو، خروج بخار ازطريق يك مكانيسم محدودکننده، كنترل مي شود. ﻫ) درنهايت، جريان هواي كنترل شده از دريچه هايي كه فيلترهايي با كارآيي بالا دارند، وارد اتاقك استريليزاسيون مي شود تا فشار داخل اتاقك با فشار اتمسفر يكسان شود. در اين زمان، چرخة استريليزاسيون پايان يافته است.

7- در اتوكلاو را بازكنيد.

8- اقلام استريل شده را بيرون بياوريد

9- پس از خارج کردن اقلام استريل شده، در اتوكلاو را ببنديد تا گرما در اتاقك استريليزاسيون حفظ و چرخة استريليزاسيون بعدي تسهيل شود.

10- اقلام استريل شده را به روش مناسب نگهداري كنيد.

نكته: مراحل استريليزاسيون بايد تحت نظارت انجام شود و براي كسب اطمينان از كارآمدبودن آن با استفاده از انديكاتورهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژي كنترل كيفي گردد.

هشدار: همة اقلام را نمي توان با حرارت مرطوب استريل كرد.بعضي به روش هاي استريليزاسيون در دماي پايين نيازدارند. بررسي كنيد از چه روشي با توجه به نوع لوازمي که استريل مي شوند بايد استفاده کرد.

الزامات نصب و راه اندازي

اتوكلاوها برای عملکرد مناسب، به شرايط زير نياز دارند:

1-محیطی با تهويه مناسب براي حذف گرما و رطوبتی كه درحين كار ايجاد شده است. همچنين، فضاي آزاد در پشت و كناردستگاه براي انجام خدما ت فني لازم است. اين فضا بايد حداقل 0/8 متر باشد. بسته به طراحي اتوكلاو، زیرساخت بايد بزرگ درنظر گرفته شود تا دستگاه به طور رضايت بخش كاركند. شكل دمادر مجاورت دستگاه درحال كار ممكن است تا بيش از 70°Cافزایش يابد. كف بايد كاملاً تراز و از مواد مقاوم به رطوبت وگرما ساخته شده باشد.

2- يك خروجي جريان الكتريكي برق)پرز( بايد متناسب با دستگاه باشد. در اين راستا اگر اتوكلاو خودكار باشد، به اين مفهوم است كه داراي ژنراتور يا مولد بخار نيز هست. در این صورت اتصالات الكتريكي آن بايد با جزئيات مطالعه شود؛ زيرا جريان برق مورد نياز ممكن است به طور قابل ملاحظه اي بيشتر باشد. براي ژنراتور بخار، جريان الکتريکي مورد نیاز21 ، 38 ، 48 كيلووات و بيشتر است. اتصالات الکتريکي بايد با وسايل ايمني لازم مجهز شده باشند. ولتاژهاي مورد نياز براياتوكلاوها 220V ، فرکانس 380V ،60Hz ، فرکانس 60Hzسه فاز است.

3- تناسب اتصالات آب با مصرف دستگاه از نظر حجم و فشار:هرچه دستگاه بزر گتر باشد، مصرف آن بيشتر است. آبي كه اتوكلاو مصرف مي كند، بايد براي حذف مواد جامد معلق بهسازي شده باشد. ممكن است اين مواد بر عملكرد دريچه هاي الكتريكي و نيز دستگاه هاي الكتروهيدروليك تأثير منفي داشته باشد.

4- بعضي استري لكننده ها به هواي فشرده نياز دارند، زيرا كنترل هاي آنها با فشار هوا كار مي كنند. معمولا،ً فشار لازماز 5×105 پاسكال به 9/9×105 پاسكال تغييرمي كند. 5- سيستم فاضلاب طراحي شده براي جمع آوري آب داغ.

6- يك رابط بخار. اگر اتوكلاو داراي ژنراتور توليد بخار نيست، بايد از سيستم مولد بخار مركزي تغذيه شود. تداركات نصب بايد مطابق با الزامات مورد نیاز باشد: دريچة قطع، فيلتر، فشارسنج و نيز نصب مناسب براي جمع آوري مايع غلیظ با فيلتر و دريچة بخار.

7- اتوكلاو بايد منحصراً توسط پرسنلي به كار گرفته شود كه آموزش لازم را ديده اند و برای انجام اين فرآيندها ذيصلاح هستند.

نگهداري معمول

اتوكلاو دستگاهي است كه به علت اجزا و سيستم هاي چندگانه، به نظارت و نگهداري پيشگيرانة مستمر نیاز دارد. تأكيد اين قسمت روي نگهداري معمول است كه توسط كاربران انجام مي شود.

نگهداري سالانه

مسئول: تكنسين اتوكلاو

1-همة فيلترها را تميزكنيد.

2- . سطح آب مخزن را بررسي و تنظيم كنيد طوری كه سطح آبدر فاصلة 20 ميلي متري از حداكثر ظرفيت قرار داشته باشد.

3- فشار فنر دريچه ديافراگم را تأييد و تنظيم كنيد.

4- دريچه هاي ايمني را باز، تميز و تنظيم كنيد.

5- فيلتر هوا را عوض كنيد.

6- فرآيند استريليزاسيون عمومي را با جزئيات فشار، دما، زمان هاي مورد نياز براي كامل كردن هر مرحله از چرخه، شرايط لامپ هاي سيگنال و عملكرد سيستم ثبت را كنترل كنيد. از اينكه دستگاه در محدودة تغييرات تعيين شدة سازنده كارمي كند، اطمينان حاصل نماييد.

7- اين برنامه ها را به روال سه ماهه انجام دهيد. نگهداري اجزاي تخصصي موارد زير بعضي نگهداري هاي تخصصي را شامل مي شود كه براي اجزا دستگاه طراحي شد ه و توسط تكنسين شرکت پشتيبان ارائه مي گردد. چون اتوكلاوها طراحي هاي مختلف دارند، نكته هاي قيدشده در ذيل فقط براي مدل هاي معيني از دستگاه قابل اجرا است. نگهداري دريچه هاي سولنوئيد

1-صداي توليدشده به وسيلة بوبين ها يا سولنوئيدها را بررسي كنيد.وجود هرگونه صداي اضافي اعلام خطری است که نشانه بيش از حد دا غ شدن سولنوئيدها در اثر عبور جريان برق غيرطبيعي است. با كاهش مقاومت Z مدار، جريا ن متناوب افزايش مي يابد.زماني كه سولنوئيد به طور مناسب با محافظ آهني و بسته احاطه نشده باشد، چنين اتفاقي مي افتد. در مدار آهن ربايي، وقتيسولنوئيد انرژ ي دار مي شود، گرد و خاک می تواند باجلوگيري از رسيدن محافظ به موقعيت نهايي، سبب ایجاد يك شكاف هوایی شود. قسمت بوبين و هستة اصلي آن را به دقت تميزكنيد، طوري كه حركت پيستون با جرم و كثيفي متوقف نشود.

2- واشرهاي فنري بين سولنوئيد و بدنة دريچه را پس از بازکردن، تعويض كنيد.

3- چگونگي نصب دريچة سولنوئيد را پيش از باز و جداكردن آن مطالعه كنيد. بعضي از انواع داراي علامت هاي مشخص نصب هستند، ولي بقيه فاقد چنين اطلاعاتي مي باشند.

4- وقتي دريچة سولنوئيد را جد امي كنيد، موقعيت سوراخ هايي را كه در تماس با محيط كار هستند، كنترل كنيد تا دوباره قادر به سواركردن دريچه باشيد.

تميزكردن فيلتر بخار

هشدار: پيش از جداكردن فيلتر بخار، فشار بخار داخل سيستم را ازبين ببريد.

1-. محافظ را برداريد.

2- شبكة توري را برداريد.

3- به دقت تميز كنيد.

4- شبكة توري را دوباره نصب كنيد.

5- محافظ را دوباره در جاي خود قرار دهيد.

RT1

RT1
محفظه : از جنس استیل S.S 316-L با ضخامت 3mm ارتفاع 400mm قطر 304mm درب : از جنس [...]

121A

121A
قطر: 390 ارتفاع : 600 -تمام استیل: دیگ داخلی-درب - طوقه - اتصالات -بدنه خارجی -سیست[...]

121D

121D
قطر: 390 ارتفاع : 510 -تمام استیل: دیگ داخلی-درب - طوقه - اتصالات -بدنه خارجی -سیست[...]

110N

110N
قطر: 300 ارتفاع : 400 -تمام استیل: دیگ داخلی-درب - طوقه - اتصالات -بدنه خارجی -سیست[...]
نتایج 1 تا 4 از کل 4 نتیجه

مطالب مفید

اخبار

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به آزماکالاكام می باشد.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت : آریا سافت